میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد چی گفت ؟

جایی که میری مردمی داره که می شکننت , نکنه غصه بخوری تو تنها نیستی .

تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری  ,  قلب می ذارم که جا بدی

اشک میدم که همراهیت کنه  

و مرگ میدم که بدونی بر می گردی پیشم........

/ 1 نظر / 9 بازدید